Councillor Vacancy for Ward of Drybridge Monmouth

TOWN OF MONMOUTH, DRYBRIDGE WARD

TREF FYNWY, WARD DRYBRIDGE

NOTICE IS HEREBY GIVEN

HYSBYSIR DRWY HYN

that a casual vacancy has arisen in the Office of

Councillor for the Community/Town Council.

y daeth sedd yn achlysurol wag ar gyfer Swydd

Cynghorydd ar gyfer y Cyngor Cymuned/Tref.

If by 3 October, 2018 (14 days excluding Dies Non,

after the date of this notice) a request for an

election to fill said vacancy is made in writing to the

Returning Officer at the address below by TEN

electors for the said Community/Town, or if warded

said Community/Town ward, an election will be

held to fill the said vacancy, otherwise the vacancy

will be filled by co-option.

Os erbyn 3 Hydref 2018 (14 diwrnod yn eithrio Dies

Non, ar ôl dyddiad yr hysbysiad yma) y gwneir cais am

etholiad i lenwi'r sedd wag a nodwyd mewn ysgrifen at

y Swyddog Canlyniadau yn y cyfeiriad islaw gan DDEG

etholwr ar gyfer y Gymuned/Tref a nodir, neu os mewn

ward y ward Cymuned/Tref a nodir, cynhelir etholiad i

lenwi'r sedd wag a nodir, fel arall caiff y sedd wag ei

llenwi drwy gyfethol.

If an election is called, it will take place not later

than 5 December, 2018.

Os gelwir etholiad, fe'i cynhelir yn ddim hwyrach na 5

Rhagfyr 2018.

Dated 13 September, 2018 Dyddiedig 13 Medi 2018

Paul Matthews

Returning Officer

Monmouthshire County Council

The Rhadyr

Usk

NP15 1GA

Paul Matthews

Swyddog Canlyniadau

Cyngor Sir Fynwy

Y Rhadyr

Brynbuga

NP15 1GA

* In computing any period of time for this purpose, a

Saturday, Sunday, day of the Christmas break, of the

Easter break or of a bank holiday or day appointed for

public thanksgiving or mourning must be disregarded.

“The Christmas break” means the period beginning with the

last week day before Christmas Eve and ending

with the first week day after Christmas Day which is not a

bank holiday. “The Easter break” means the period

beginning with the Thursday before and ending with the

Tuesday after Easter Day, and “a bank holiday

break” means any bank holiday not included in the

Christmas break or Easter break and the period

beginning with the last week day before that bank holiday

and ending with the next week day which is not a

bank holiday.

* Wrth gyfrif unrhyw gyfnod amser ar gyfer y diben hwn, rhaid

anwybyddu dyddiau Sadwrn, dyddiau Sul, dyddiau gwyliau'r

Nadolig, gwyliau'r Pasg neu wyliau banc neu ddiwrnod a

benodwyd ar gyfer diolchgarwch neu alaru cyhoeddus. Mae

"gwyliau'r Nadolig" yn cynnwys y cyfnod sy'n dechrau gyda'r

diwrnod wythnos olaf cyn Noswyl Nadolig ac yn dod i ben gyda'r

diwrnod wythnos cyntaf ar ôl Dydd Nadolig nad yw'n ŵyl banc.

Mae "gwyliau'r Pasg" yn golygu'r cyfnod yn dechrau gyda'r dydd

Iau cyn ac yn diweddu gyda'r dydd Mawrth ar ôl Dydd y Pasg,

ac mae "gwyliau banc" yn golygu unrhyw ŵyl banc na chafodd

ei chynnwys yng ngwyliau'r Nadolig neu wyliau'r Pasg a'r cyfnod

yn dechrau gyda'r diwrnod wythnos olaf cyn yr ŵyl banc honno

ac yn dod i ben gyda'r diwrnod wythnos nesaf nad yw'n ŵyl

banc.

Printed and published by the Returning Officer, Monmouthshire County Council, The Rhadyr, Usk, NP15 1GA

Argraffwyd a chyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau, Cyngor Sir Fynwy, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA