Public Realm Improvements 2

Published: 24 July 2020

Re: Monmouth Town Public Realm Improvements - Phase 1

As previously advised, we have a road closure in place on Monnow Street while we undertake the above works on behalf of Monmouthshire County Council.

Due to unforeseen circumstances, we are having to extend the duration of the current road closure for a further 6 days. This means that the road closure will now be removed on Thursday 6th August 2020, not as previously advised. Access to properties and businesses will be maintained - although the working areas may restrict parking. The road closure will remain in place on a 24 hour basis, with diversion routes clearly signposted. 

Should you have any questions or concerns in relation to our works, please contact the scheme's Public Liaison Officer, Georgie Davies. Georgie can be contacted between the hours of 08:30 and 17:30 Monday to Friday via telephone on *03300 412 183. If you are calling outside these hours, or if Georgie is unable to answer, please leave a message. Alternatively, you can email Georgie at georgie.davies@alungriffiths.co.uk.

Thank you for taking the time to read this letter.

Yours Sincerely, 
Alun Griffiths (Contractors) Ltd

*Calls to this number are charged at national call rates and included in inclusive minute plans from landlines and mobiles.


Par: Gwelliannau Parth Cyhoeddus Trefynwy - Cyfnod 1

Fel yr hysbyswyd yn flsenorol, cafodd y ffordd ei chau ar Stryd Mynwy tra'n bod yn gwneud y gwaith uchod ar ran Cyngor Sir Fynwy.

Oherwydd amgylchiadau ns chafodd eu rhsgweld, rydym yn gorfod ymestyn y cyfnod y bydd y ffordd ar gau am 6 diwrnod arall. Mae hyn yn golygu y bydd y cau ffordd yn dod i ben ddydd lau 6 Awst 2020, ac nid fel yr hysbyswyd yn flaenorol. Cedwir mynediad i gartrefi a busnessau - er y gall yr ardaloedd gwaith gyfyngu parcio. Bydd y ffordd ar gau ar sail 24-awr, gydag arwyddion clir am lwybrau gwyro.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch ein gwaith, cysylltwch a Georgie Davies, Swyddog Cyswllt a'r Cyhoedd ar gyfer y cynllun os gwelwch yn dda. Gellir cysylltu a Georgie rhwng 08:30 a 17:30 o'r gloch rhwyng dydd Llun a dydd Gwener ar *03300 412 183. Gadewch neges os gwelwch yn dda os ydych yn ffonio tu allan i'r oriau hyn neu os na all Georgie ateb. Yn lle hynny, gallech anfon neges e-bost at Georgie yn georgie.davies@alungriffiths.co.uk.

Diolch i chi am roi amser i ddarllen y llythyr hwn.

Yn gywir iawn, 
Alun Griffiths (Contractors) Cyf

*Codlr y cyfraddau galw cenedaethol ar alwadau i'r rhif hwn a chant eu cynnwys mewn cynlluntau munudau cynhwysol o llnellau daear a foonau symudol.